Viktig uppgörelse för en stabil budgetprocess

Mittenstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet! Det handlar om ett antal viktiga satsningar som gör att Mittenstyrets budget för 2022 kommer att gå igenom oförändrad: Andrum för socialnämnd och äldrenämnd (29,5 mkr) Kompetenslyft stödpedagogik hos medarbetare inom LSS (3 mkr) Fritidssatsning för arbetslösa och barnlediga (5,1 mkr) Hållbarhetssatsning i…

Läs mer

Positiv utveckling i Gottsunda

Ända sedan Gottsunda hamnade på Polisens lista över särskilt utsatta områden har Socialdemokraternas och Mittenstyrets fokus varit att det ska förändras. 2018 sjösattes ett massivt arbete och en handlingsplan för att vända en negativ utveckling i Gottsunda med kriminalitet och otrygghet. När handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 nu summeras ser vi goda resultat inom…

Läs mer

Information om listorna till allmänna val 2022

Just nu tar vi Socialdemokraterna i Uppsala Arbetarekommun fram våra listor till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. De personer som ska företräda oss de kommande fyra åren. Inför fastställandet av listorna kommer ett rådgivande provval hållas mellan den 7 – 18 juni. Under våren har två valberedningar tagit fram sitt förslag till listor för de tre…

Läs mer

Uttalande från Uppsala arbetarekommun om Israel och Palestina

De senaste två veckorna har konflikten mellan Israel och Palestina eskalerat till fullskaligt krig. Många civila, också barn, har dödats av raketattacker och bombningar från båda sidor.

Det är glädjande att Israel och Hamas, efter påtryckningar från världssamfundet, i torsdags annonserade att de kommit överens om vapenvila. Det är ett oerhört välkommet besked i stunden, inte minst för civilbefolkningens skull som drabbats hårt av den senaste veckans attacker. Men för en långsiktig lösning på konflikten krävs mycket mer framöver. Det som inledde…

Läs mer

Vi tar bort delade turer och stärker äldreomsorgen!

Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. Vi gör därför en rejäl kraftsamling för en bättre äldreomsorg och ökar därför äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och tar bort delade turer.

En extern utvärdering av krishanteringen inom äldreomsorgen visar att exempelvis bemanning, arbetsvillkor, språkkunskap, ledarskap och hygienrutiner behöver utvecklas och förbättras. – Nu gör vi en kraftsamling för Uppsalas äldreomsorg. Med fler medarbetare, ökad digitalisering och tryggare anställningar ska vi höja kvaliteten och ge Uppsalas äldre en tryggare omsorg, säger Eva Christiernin, ordförande i äldrenämnden. Ett…

Läs mer

Sjuksköterskelöfte och hemtjänstlyft i Uppsalas äldreomsorg

Fler sjuksköterskor, mer kompetensutveckling, fler fast anställda och slopad minutstyrning i hemtjänsten. Det är några delar i Mittenstyrets och Vänsterpartiets överenskommelse för att stärka Uppsalas äldreomsorg.

Pandemin har drabbat Uppsalas äldreomsorg hårt. En oberoende utvärdering av hur Uppsala kommun hanterat äldreomsorgen under pandemin pekar bland annat ut för få sjuksköterskor, en slimmad organisation och bristande kompetensutveckling. Nu presenteras flera satsningar för att stärka Uppsalas äldreomsorg. – Äldreomsorgen måste få kosta. Det här är en viktig del i vår kraftsamling för äldreomsorgen….

Läs mer

Medborgarlöftet i Gottsunda gör skillnad

Färre anmälda brott, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 – 2020 har resulterat i. Medborgarlöftet undertecknades våren 2019 av kommunen, polisen och den lokala fastighetsägareföreningen, som jobbar aktivt tillsammans med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Fokus har också legat på…

Läs mer

Eva Christiernin vald till nytt kommunalråd och Asal Gohari vald till ny ordförande i socialnämnden

Idag på Uppsala kommunfullmäktige valdes Eva Christiernin till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden efter Caroline Hoffstedt. Eva var tidigare ordförande i socialnämnden. Asal Gohari valdes idag till hennes ersättare som ordförande i socialnämnden. – Jag är hedrad över att ha valts till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden. Pandemin har visat på stora brister…

Läs mer

Statligt servicekontor till Gottsunda

Gottsunda föreslås få ett statligt servicekontor, ett glädjande och viktigt beslut. Uppsala ska inte ha någon särskilt utsatt stadsdel. Ska vi lyckas med det så behöver hela samhället finnas på plats. Därför är det väldigt efterlängtat att regeringen nu föreslår att ett statligt servicekontor ska öppna i Gottsunda. Uppsala kommun har länge uppvaktat regeringen i…

Läs mer

S i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd

Socialdemokraterna i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd Caroline Hoffstedt aviserade i oktober sin avgång som kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala kommun. Därefter inleddes en process för att föreslå en efterträdare. Alla S-föreningar har kunnat nominera personer till valberedningen. Efter att ha tagit ställning till de inkomna nomineringarna har nu en enig valberedning…

Läs mer
facebook Twitter Email