Mittenstyrets budget för ett Uppsala med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och snabbare klimatomställning

Idag presenterade Mittenstyret (S, L och MP) vårt mål-och budgetförslag för nästa år i Uppsala kommun. Det är en budget för ett starkare Uppsala efter coronakrisen med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och en snabbare klimatomställning. Uppsalas välfärd får ett tillskott på 429 miljoner vilket är en ökning med 3,4% jämfört med förra året, trots coronapandemins negativa påverkan på ekonomin. Mest tillskott får skolan och äldreomsorgen på 142 respektive 96 miljoner. 

 • För att Uppsala ska komma starkare ur coronakrisen är det viktigt att vi prioriterar och fokuserar våra resurser på rätt saker. I Mittenstyrets mål- och budgetförslag har vi fokus på tryggheten, jobben, skolan och klimatet, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).  

Mittenstyrets arbete med att öka tryggheten växlas upp med både brottsbekämpande såväl som brottsförebyggande åtgärder på totalt 45 miljoner. Socialtjänstens får ökade resurser, avhopparverksamheten byggs ut, arbetet med ordningsvakter och kameraövervakning förstärks och arbetet med att genomföra såväl handlingsplan Gottsunda som Gränby får ökade resurser.  Det görs också satsningar på förebyggande åtgärder såsom allaktivitetshus och jobb-och utbildningscenter i Gränby 

Att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet är också viktigt för Mittenstyret. För att stärka äldreomsorgen och LSS så får äldrenämnden och omsorgsnämnden totalt 160 miljoner mer i tillskott. Det görs också en satsning på ett rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken på 13 miljoner och kompetensutveckling i yrkessvenska för personalen på 5 miljoner. Arbetet med att bygga fler LSS-bostäder fortsätter med en satsning på 30 miljoner. 

 • Coronapandemin har belyst att det finns brister inom äldreomsorgen som behöver åtgärdas. Nu avsätter vi mer resurser på äldreomsorgen för att förbättra personalens arbetsvillkor och kompetens för att höja kvaliteten i äldreomsorgen, säger kommunalrådet och äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S).  

En likvärdig skola som ger alla barn lika möjligheter att klara skolan är också en viktig del i Mittenstyrets budgetförslag. Utbildningsnämnden får ett tillskott på 135 miljoner och särskilda satsningar görs på närvarokoordinatorer och socialarbetare i skolan samt på arbetet för att fler utrikes födda barn ska gå i förskolan. Det är viktigt för att förbättra integrationen. 

Miljö-och klimatarbetet ska intensifieras för att Uppsala ska bli fossilfritt 2030 och klimatneutralt 2050. Målet är att utsläppen ska minska 10-14% per år från och med nästa år. För att snabba på omställningen satsas 18,2 miljoner på klimatinvesteringar, inte minst på att säkerställa energi och vattenförsörjningen. Det avsätts också pengar för att rusta upp friluftsområden för att Uppsalabor ska kunna njuta av naturen i Uppsala. 

Läs budgetpresentationen här

Läs hela remissversionen av mål-och budget för 2021 här

Sammanfattning av uppdrag och riktade satsningar inom fokusområden: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och miljö och klimat – fossilfritt 2030: 

Trygghet för alla Uppsalabor: 

Uppdrag:  

 • Vässa kommunens förmåga och insatser att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet
 • Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka beredskapen för att hantera kriser och pandemier
 • Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda och Gränby 

Riktade satsningar: 

 • Myndighetssamverkan, stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet – 0,5 mnkr
 • Riktade insatser kvällar och helger av socialtjänsten – 2,3 mnkr
 • Bryta barn och ungdomars kriminella livsstil – 0,7 mnkr
 • Förstärkt avhopparverksamhet– 1,5 mnkr
 • Trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet – 5 mnkr
 • Förstärkning av kommunala ordningsvakter och kameraövervakning i city och i Gränby– 3 mnkr 
 • Trygghet i Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen – 5 mnkr 
 • Affärs och medborgarplats i city – 1,5 mnkr
 • Handlingsplan för ökad trygghet i Gottsunda – 16 mnkr
 • Utbildnings- och fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan – 1,5 mkr
 • Förebygga kriminellt beteende i mellanstadiet – 0,75 mnkr
 • Allaktivitetshus i Gränby– 3,8 mkr 
 • Sommarlovsaktiviteter – 3 mkr
 • Ökat föreningsstöd – 1 mkr

 Trygghet – för dig som äldre eller med funktionsnedsättningar 

Uppdrag: 

 • Stärkt språkundervisning för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.  
 • Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar.  
 • Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunen 

Riktade satsningar: 

 • Ökat stöd från staten till äldreomsorgen – 75 mnkr
 • Kompetensutveckling i yrkessvenska – 5 mnkr
 • Rabatterade seniorkort – 13 mnkr
 • Fortsatt utbyggnad av LSS-bostäder– 29,5 mnkr
 • Ökad volym LSS – 15 mnkr

Jobb och företagande

Uppdrag: 

 • Kvalitetssäkra och systematisera hela kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet.
 • Etablera jobb-och utbildningscenter i Gränby
 • Öka genomströmningen och kvaliteten inom vuxenutbildning och SFI 

Riktade satsningar: 

 • Återstart av besöksnäringen med anledning av pandemin – 2 mkr
 • Slopad markupplåtelseavgift – 3,8 mkr
 • Säkra tillgång till el och vattenförsörjning – 4 mkr
 • Etablera jobb-och utbildningscenter iGränby– 2 mkr  
 • Coronafond till kulturlivet – 4 mkr

Likvärdig skola: 

Uppdrag: 

 • Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultatet
 • Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov
 • Stärk studieron och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan
 • Fler barn till utrikes födda föräldrar ska gå i förskola, fritidshem och fritidsklubb 

Riktade satsningar: 

 • Socialarbetare i skolan i utsatta områden – 3 mkr
 • Närvarokoordinatorer – 3 mkr
 • Öka andel barn i förskolan i utsatta områden – 0,6 mkr

Miljö och klimat – fossilfritt 2030 

Uppdrag: 

 • Öka takten i klimatomställning – minskning av utsläppen med10-14% per år från 2021 
 • Stärk kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik och nationell infrastruktur
 • Motverka förlusten av biologisk mångfald genom uppföljning av artskyddsåtgärder

Riktade satsningar: 

 • Öka takten i klimatomställningen- 5 mnkr
 • Klimatinvesteringar – 2 mnkr
 • Klimatpositiv energiförsörjning – 4 mnkr
 • Miljö-och vattenutredningar – 3 mnkr
 • Ökat underhåll friluftsområden – 0,7 mnkr
 • STUNS energi – 0,5 mnkr
 • Programhandling spårväg – 3 mnkr

 

facebook Twitter Email