Budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet på 76,6 miljoner för ett starkare Uppsala efter coronakrisen

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunalrådet Tobias Smedberg (V) en budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret (S, L och MP) och Vänsterpartiet för år 2021. Mittenstyret och Vänsterpartiet är överens om satsningar på totalt 76,6 miljoner kronor för att stärka Uppsala efter coronakrisen.

Prognosen för det ekonomiska läget för 2021 var mörk redan innan coronakrisen men har förvärrats ytterligare. Samtidigt har många verksamheter lidit på grund av coronakrisen. Mittenstyret och Vänsterpartiet har därför kommit överens om att göra ett tillfälligt avsteg från överskottsmålet om 2% till 1,5% för att möjliggöra nödvändiga satsningar på välfärden, det lokala näringslivet och på kulturen. Idag presenterades fem satsningar på 63,6 miljoner. Ytterligare en gemensam satsning kommer presenteras efter sommaren.

Osäkerheten kring det ekonomiska läget gör det ännu viktigare med en sammanhållen och förutsägbar budgetprocess. Både Mittenstyret och Vänsterpartiet kommer presentera egna budgetförslag utöver de överenskomna satsningarna, men Vänsterpartiet kommer rösta för Mittenstyrets budget när deras budget fallit.

 • Jag är glad över att idag kunna presentera en budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. Vi får därmed en majoritet för vårt budgetförslag för 2021. I kristider är det viktigt med stabilitet och ordning och reda, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
 • Det känns bra att vi kunnat finna en samsyn som gör att vi får fram mer resurser till välfärden. Nu när coronapandemin påverkar välfärden och kommunens ekonomi är det särskilt viktigt, säger Tobias Smedberg (V), kommunalråd.

Satsningarna som presenterades idag är följande:

 1. Tillskott till den sociala välfärden – 47,4 miljoner
  I och med det sänkta överskottsmålet frigörs resurser som kan läggas på de sociala välfärdsnämnderna. Socialnämnden och omsorgsnämnden får 15 miljoner i tillskott och omsorgsnämnden får ett sänkt effektiviseringskrav på 17,4 miljoner. Totalt blir det 47,4 miljoner. Tillskott och effektiviseringskrav för övriga nämnder presenteras senare i höst i respektive budgetförslag.
 2. Satsning på yrkessvenska inom äldreomsorgen – 5 miljoner
  Ett problem inom äldreomsorgen är att viss personal inte har tillräckliga svenskkunskaper. För att åtgärda detta satsas 5 miljoner för svenskundervisning på 10% under arbetstid för anställda inom äldreomsorgen. Detta är en viktig åtgärd för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
 3. Stöd till kulturlivet – 4,2 miljoner
  Kulturlivet har drabbats hårt av coronakrisen. Därför satsas 4,2 miljoner på stöd till kulturlivet. Mer detaljerad info kring denna satsning presenteras senare på en pressträff den 1 juli tillsammans med kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP).
 4. Stöd till besöksnäringen – 2 miljoner
  Besöksnäringen har också drabbats hårt av coronakrisen. Destination Uppsala får därför ett tillskott på 2 miljoner för att främja turismen till Uppsala vilket kommer gynna besöksnäringen.
 5. Förstärkning av trygghetsarbetet i Gränby – 5 miljoner
  Trygghetsarbetet ska fortsätta med full kraft oavsett ekonomiskt läge. Därför skjuter Mittenstyret och Vänsterpartiet till 5 miljoner för att genomföra handlingsplanen för Gränby. Detta är viktigt för att fortsätta öka tryggheten och skapa jobb och framtidstro i Gränby.

Lista på alla satsningar:

 1. Tillskott till sociala välfärden – 47,4 miljoner
 2. Yrkessvenska inom äldreomsorgen – 5 miljoner
 3. Stöd till kulturlivet – 4,2 miljoner
 4. Stöd till besöksnäringen – 2 miljoner
 5. Handlingsplan Gränby – 5 miljoner

Totalt 63,6 miljoner. Ytterligare en gemensam satsning presenteras efter sommaren. Budgetöverenskommelsens totala storlek ligger på 76,6 miljoner.

Utöver dessa fem satsningar är Mittenstyret och Vänsterpartiet även överens om att avbryta den aviserade upphandlingen av LSS.

Här går det att läsa powerpointen som drogs på pressträffen.

facebook Twitter Email