Rösta i kyrkovalet den 19 september!

Valprogram för Kyrkovalet 2021 – Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Uppsala med omnejd. 

Uppsalas lokala valmanifest

Vi Socialdemokrater vill verka för att Svenska kyrkan fortsätter vara den demokratiskt förankrade folkkyrka vi är idag, där solidaritet och öppenhet mot omvärlden är självklart.

För oss socialdemokrater är det angeläget att kyrkan också i framtiden finns till för alla sina medlemmar – de som går i kyrkan ofta, de som går mer sällan och alla de som finns i kyrkans närhet. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka som bär på framtidstro.

En öppen folkkyrka med framtidstro

Det kristna kärleksbudskapet och socialdemokratins strävan efter solidaritet med medmänniskor och respekt för allas lika värdighet går hand i hand. Ingen ska riskera att åsidosättas eller stängas ute på grund av kön, ålder, bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. Svenska kyrkan ska vara en sammanhållande kraft i samhället.

Svenska kyrkans kulturarv är hela Sveriges kulturarv. Den kulturskatt som finns i Svenska kyrkan – arkitektur, konst, musik och historisk kontinuitet – fyller en viktig funktion för hela samhället. För oss socialdemokrater är det avgörande att värna och vårda allas vårt kulturarv.

Kyrkans organisation har en demokratisk grundstruktur där förtroendevalda har gemensamt ansvar med biskopar och kyrkoherdar. Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Som en av kyrkans nästan 6 miljoner medlemmar kan du påverka hur Svenska kyrkan utvecklas.

Ditt val är viktigt!

Här kan du läsa hela det lokala valmanifestet som gäller för Uppsala med omnejd:

Uppsalas lokala valmanifest

facebook Twitter Email