Åtgärder med anledning av coronaviruset

Vi förstår att många just nu har frågor och funderingar om coronaviruset (covid-19). Här har vi samlat alla de åtgärder som vidtagits på lokal, regional och nationell nivå för att minska smittspridningen och mildra krisens konsekvenser. Sidan uppdateras löpande.

Coronavirusets spridning och dess konsekvenser ställer hela världen, Sverige och Uppsala inför en svår prövning. Socialdemokraterna tar utvecklingen på största allvar och vi fattar de beslut som är nödvändiga på alla politiska nivåer för att minska smittspridningen och säkra människors liv och hälsa. Här kan du läsa om vad som gjorts hittills på EU-nivå, nationell, regional och kommunal nivå. 

EU-nivå, EU-parlamentet

Säkerställa tillgång till medicinsk utrustning
EU jobbar nu för att säkerställa tillgången till medicinsk utrustning genom att öka produktionen och gemensamt upphandla läkemedel och andra medicinska motåtgärder. EU köper medicinsk utrustning till sjukhus med anledning av covid-19 för totalt 550 miljoner SEK. Tester, masker och andningsutrustning köps in gemensamt och man säkerställer att nödvändiga förnödenheter når de EU-länder där det råder brist.

Miljardsatsning för att stödja medlemsländerna
Ekonomiskt stöd genom exempelvis de 410 miljarder SEK som EU-kommissionen har föreslagit ska frigöras på kort sikt i kampen mot viruset. Pengarna ska bland annat stödja vården, företag och arbetsmarknaden i medlemsländerna.

Forskningsmiljoner
EU avsätter miljoner till projekt som rör kunskap om covid-19, diagnostik, vacciner, behandling och beredskap. Genom till exempel Horizon 2020 stödjer EU 136 forskningsteam från olika håll i EU som snabbt startat upp forskningsprojekt rörande covid-19, däribland Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Rådgivande expertpanel
EU tillsätter en rådgivande expertpanel om covid-19 bestående av epidemiologer och virologer från EU:s medlemsstater som ska ta fram EU-riktlinjer för samordnande och vetenskapligt grundade riskhanteringsåtgärder.

Stänga EU:s yttre gräns.
Det är en av åtgärderna för att begränsa spridning av covid-19. Men EU arbetar aktivt för att flödet av viktiga transporter (mat, medicinsk utrustning m.m.) ska fungera väl mellan medlemsländerna.

Nationell nivå, regering och riksdag
Här hittar du information om regeringens arbete med anledning av coronaviruset: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information om de berörda myndigheternas arbete med viruset och deras rekommendationer.

Statsminister Stefan Löfven höll ett tal till nationen i söndags som går att lyssna på här: https://www.svtplay.se/video/26094364/tal-till-nationen?start=auto

Följande åtgärder har vidtagits av regering och riksdag (rangordnat efter tid för beslut):

320 miljoner till den internationella responsen mot covid-19
Den humanitära situationen och hälsoläget i världen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. Pandemin beräknas leda till en fördubbling av antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner i år. Därför ger regeringen 320 miljoner till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att bidra till att stödja det globala humanitära arbetet i att hantera coronakrisens effekter i fattiga länder.

Regeringens vaccinstrategi
Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Förlängd reseavrådan till och med 15 juli
På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

1 miljard satsas på infrastruktur
På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. Regeringen avsätter nu totalt 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll. Regeringen ökar även vägunderhållet med 300 miljoner kronor, riktat till vägunderhåll i landsbygd.

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.

100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin
Regeringen satsar 100 miljoner kronor på civilsamhället för att stärka föreningar och organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. 50 miljoner föreslås gå till att hjälpa människor i särskild social utsatthet medan resterande 50 miljoner föreslås gå till att motverka äldres ensamhet och isolering.

Äldreomsorgslyft och ytterligare resurser till kommuner och regioner
Regeringen satsar nu 2,2 miljarder på ett äldreomsorgslyft som konkret innebär att 10 000 anställda inom äldreomsorgen kommer få betald utbildning under arbetstid för att kunna gå vidare till tryggare anställningar. Detta för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen vilket i sin tur innebär en bättre omsorg för de äldre. Regeringen har tidigare aviserat att de kommer täcka alla extraordinära kostnader som uppstår på grund av coronaviruset. För att säkerställa att medlen räcker föreslås nu ytterligare två miljarder kronor. Därmed uppgår satsningen till totalt fem miljarder kronor. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får också mer resurser.

Stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder
Regeringen presenterar nu ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19.

Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag
Regeringen förlänger och förstärker nu åtgärder för att rädda jobb och företag. Bland annat höjs taket i A-kassan ytterligare, ersättningen för den första sjukdagen förlängs och beloppet höjs, det slopade kravet på läkarintyg förlängs, statens ansvar för sjuklönekostnader för företag förlängs ytterligare två månader och ekonomiskt stöd till egenföretagare förlängs.

Omställningsstöd på 39 miljarder till företag
Regeringen avsätter 39 miljarder för att kompensera företag som fått ett stort omsättningstapp under mars och april till följd av coronaviruset. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Uppväxling av systemet med korttidspermittering
Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Hyresrabatt för företag i utsatta branscher
Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Företaget Essity ställer om sin produktion
Näringsminister Ibrahim Baylan och Essitys vd Magnus Groth kunde den 8 april berätta att Essity ställt om sin produktion för att tillverka 3 miljoner skyddsmasker i månaden

Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19
Regeringen har i dag beslutat om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.

Förlängd reseavrådan
Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs 3 april 2020. Avrådan gäller till och med 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg
Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Ökade statsbidrag till kommuner och regioner
Regeringen skjuter nu till ytterligare 15 miljarder i generella statsbidrag till kommuner och regioner för att mildra effekterna av coronakrisen. Detta är pengar utöver de 5 miljarder som tidigare presenterats. Tillsammans med de 2 miljarder som riksdagen redan fattat beslut om blir det totalt 22 miljarder i extra resurser till kommuner och regioner. För Uppsala kommuns del innebär dagens besked 234 miljoner kronor extra och totalt 351 miljoner extra i år som kommer göra skillnad för välfärden.

Besöksförbud på äldreboenden och utökad kapacitet för provtagning
Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka provtagningen för covid-19. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

Krispaket för jobb och omställning
Regeringen presenterade ett åtgärdspaket för att skydda löntagare som har eller kommer förlora sitt jobb pga coronakrisen. Bland annat föreslås förenklade regler för att ha rätt till A-kassa, höjt grundbelopp och tak i A-kassan, en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, stöd till fler sommarjobb, fler utbildningsplatser inom högskola, universitet, yrkeshögskola och komvux samt slopat fribelopp för studiemedel (så att ex vårdstudenter kan jobba inom vården utan att riskera förlora sitt studiestöd).

Förbud mot offentliga sammankomster över 50 personer
Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet innebär att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som gäller sedan den 12 mars, ändras så att det omfattar sammankomster eller tillställningar med fler än 50 deltagare, till skillnad från tidigare 500 deltagare. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat.

Krispaket för svenska småföretag
Regeringen presenterar nu ytterligare ett krispaket – denna gång riktat till landets småföretagare. Det innefattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader och en statlig lånegaranti.

Nya regler för restauranger och krogar
Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.

Regeringsbeslut om samhällsviktig verksamhet
Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

En miljard kronor till kultur och idrott
Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning
Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.

Tillfälligt slopad karensdag för fler grupper
Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Utökade låne- och garantimöjligheter för företag
Regeringen och samarbetspartierna är överens om ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Det handlar bland annat om ett kapitaltillskott till Almi.

Avskaffat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Regeringen föreslår att kravet på läkarintyg avskaffas från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden i syfte att minska läkarnas administration så att de kan fokusera på vård.

Inställt högskoleprov och nationella prov
För att minska risken för smittspridning har regeringen beslutat att högskoleprovet i april och de nationella proven för nior och gymnasieelever ska ställas in.

Undervisning på distans för gymnasieskolor och högskolor och universitet
Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.

Fortsatt studiestöd till studerande vid extraordinära händelser
Utgångspunkten är att studier på gymnasieskolor, högskolor och universitet ska bedrivas på distans. Men skulle en utbildning eller en högskola tvingas stänga ner så kommer studenter fortsatt behålla sitt CSN.

Ny lag gör det möjligt att stänga skolor 
Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Förbud mot offentliga sammankomster över 500 personer
Regeringen beslutade den 11 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer för att motverka smittspridningen, efter hemställan från Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser
Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

Inreseförbud för utländska medborgare utanför EU
Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott.

Omfattande krispaket för svenska företag och jobb
Regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det handlar bland annat om korttidspermittering, statligt sjuklöneansvar och likviditetsförstärkning.

Slopat karensavdrag
Regeringen slopar karensavdraget tillfälligt för att man ska kunna stanna hemma om man är sjuk utan att förlora inkomst den första dagen.

Extra ändringsbudget med mer resurser till vården och myndigheter
Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Den innefattar bland annat mer resurser till vården och berörda myndigheter.

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor
Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Uppdrag till Socialstyrelsen att säkra tillgång till skyddsutrustning
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid -19. Regeringen har även beslutet att Sverige ska delta i en EU-gemensam upphandling av skyddsutrustning.

Regional nivå – Region Uppsala
I region Uppsala styr inte vi socialdemokrater, men vi samarbetar konstruktivt med det blågröna styret för att regionen ska kunna hantera coronaviruset på bästa sätt inom hälso-och sjukvården och kollektivtrafiken.

Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, där vissa frågor hanteras i en övergripande stab. Bedömningen är att den största delen av coronaarbetet även fortsättningsvis ska utföras i den normala linjeorganisationen.

Här kan du läsa allmän information om coronaviruset och vad man bör tänka på som individ om man känner sjukdomssymptom: https://www.regionuppsala.se/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset/

Här kan du hitta aktuella nyheter från Region Uppsala: https://www.regionuppsala.se/sv/Landsting–politik/Nyhetsrum/

Följande åtgärder har vidtagits hittills i Region Uppsala (rangordnat efter tid för beslut):

Självskattningstest
På 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.

Ingen avgift för uteblivna besök
Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.

Avgiftsfri provtagning för alla
Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.

Överenskommelse om det politiska arbetet framöver
Alla partier representerade i Region Uppsalas fullmäktige har kommit överens om att reducera närvaron på fullmäktiges och styrelsers och nämnders sammanträden från den 23 mars till den 16 juni 2020.

Region Uppsala begär att få fältsjukhus till Uppsala
Region Uppsala har skickat en begäran till Socialstyrelsen om att tillsammans med Försvarsmakten omedelbart bygga upp ett komplett fältsjukhus, inklusive intensivvårdsplatser, i Uppsala. Syftet är att stödja den regionala hälso- och sjukvården under det pågående utbrottet av covid -19.

Besöksförbud på vårdavdelningar i sjukvården i Uppsala län
Region Uppsala inför besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Besöksförbudet införs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.

Drop-in på vårdcentraler pausas
Nära vård och hälsa, som ansvarar för vårdcentralerna som drivs i Region Uppsalas egen regi, har beslutat att pausa drop-in-mottagningsverksamhet. I stället erbjuds bokade jourtider.

Nya rutiner för att förhindra smittspridning vid Akuten
Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har infört rutiner för att förhindra att patienter med covid-19 smittar andra patienter eller personal.

Akademiska har annonserat efter extrapersonal
Akademiska sjukhuset har annonserat efter extrapersonal, till exempel läkarstudenter, för att klara det ökade trycket. Hittills har över 300 hört av sig.

Nya regler för påstigning i kollektivtrafiken
Trafik och Samhälle har infört nya riktlinjer för att upprätthålla kollektivtrafiken genom att tillåta av- och påstigning endast via bakdörrarna.

Kommunal nivå – Uppsala kommun
I Uppsala kommun styr vi socialdemokrater tillsammans med L och MP. Vi har gott samarbete med oppositionen och har aktiverat krisledningsnämnden där snabba politiska beslut fattas löpande efter händelseutvecklingen och myndigheternas och regeringens rekommendationer.

Här finns samlad information från Uppsala kommun om coronaviruset: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

Följande åtgärder har vidtagit hittills inom Uppsala kommun (rangordnat efter tid för beslut):
Ytterligare åtgärder inom äldreomsorgen
Ytterligare åtgärder vidtas för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Efter nya rekommendationer från regionen införs nu obligatorisk användning av visir för all personal i ansiktsnära vårdsituationer av äldre inom både hemtjänst och äldreboenden, covid-teamen inom hemvården aktiveras nu, extra-personal anställs för att bemanna demensvården i högre utsträckning och ytterligare hygieninspektioner ska genomföras i samverkan med regionens vårdhygiensenhet.

Tryggare anställningsvillkor för personal inom äldreomsorgen
Uppsala kommun kommer att erbjuda timvikarier tidsbegränsad anställning mellan 50 procent och heltid. Genom tryggare anställningsförhållanden är förhoppningen att minska smittorisken på äldreboenden genom att personal stannar hemma vid minsta symptom utan risk för sin ekonomi.

Åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen
Uppsala kommun vidtar nu fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Äldrenämnden har vid ett extrainsatt möte den 15 april gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda olika åtgärder för att minska spridningen av viruset. Det handlar bland annat om att bilda särskilda hemvårdsteam som enbart jobbar med coronasmittade, att begränsa antalet insatser och ge timanställda tryggare arbetsvillkor.

Uppsala kommun anpassar dagverksamhet för att skydda äldre
Äldrenämnden har tagit beslut om att göra individuella anpassningar av all dagverksamhet 65+ för att begränsa smittspridning av corona. Anpassningen av dagverksamhet gäller från och med den 14 april.

Regeländring medger enskilda färdtjänstresor
Resenärer med färdtjänst får nu åka ensamma i bilarna utan extra kostnad. Regeländringen görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset men även för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

Kommunen köper in surfplattor till alla sina äldreboenden
Genom satsning på digital teknik ökar möjligheterna för boende och närstående att hålla kontakt med varandra. Detta är särskilt viktigt i dessa dagar då smittorisken för covid-19 fortsatt är hög och det råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i Uppsala kommun.

Bibehållen ersättning till deltagare inom daglig verksamhet
Uppsala kommuns omsorgsnämnd har beslutat att deltagare vid daglig verksamhet får behålla habiliteringsersättning även om de är hemma till följd av den pågående coronapandemin.

Åtgärder för att säkerställa skyddsutrustning
Uppsala kommun ingår nu ett gemensamt borgensåtagande tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö för en gemensam upphandling av skyddsutrustning via Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Ökat stöd till civilsamhället
För att kunna ta tillvara på frivilligas engagemang att hjälpa riskgrupper med att exempelvis handla ökar nu kommunen stödet till Röda korset med 300 000 kr för att samordna och mobilisera frivilliga.

Sänkt avgift för parkering i city
För att underlätta för handeln och företag i city samt minska risken för smittspridning sänks nu parkeringsavgiften till 1 kr per timme.

Skärpta riktlinjer för hemarbete och möten på distans
På krisledningsmötet beslutades även att skärpa kommunens riktlinjer för hemarbete och att i så stor utsträckning som möjligt uppmana medarbetare att arbeta hemifrån. Alla möten ska gå att delta på genom digitala plattformar.

Lunch för gymnasielever i behov
För att stötta särskilt utsatta elever får rektorer vid kommunala gymnasieskolor i uppdrag att i samråd med måltidsservice ombesörja lunch för dessa elever.

Underlätta för företag att flytta ut verksamhet
Krisledningsnämnden fattade även beslut om åtgärder för att underlätta för exempelvis butiker, caféer och restauranger att ha delar av sin verksamhet utomhus. På så sätt kan smittspridning motverkas samtidigt som företags förutsättningar att driva sin verksamhet underlättas.

En kommunövergripande prioriteringsfunktion inrättas
Krisledningsnämnden beslutade att en kommungemensam prioriteringsfunktion ska inrättas för att kunna fördela personal, material och resurser efter behov inom kommunens verksamheter

Kartläggning av frivilligorganisationer
Den senaste tiden har Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning kartlagt ideella föreningar och frivilligorganisationer som skulle kunna ha möjlighet att bidra i kommunen. Ett 30-tal föreningar har hittills kontaktats och intresset för att bidra och hjälpa till har varit mycket stort.

Inrättad företagsakut
Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre (UIC) initierar nu Företagsakuten under en kortare period, för att hjälpa mindre företag med snabb, kostnadsfri rådgivning. Åtgärden är en del i kommunens åtgärdspaket för att stötta näringslivet i följderna av coronaviruset.

Åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet
Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade den 20/3 om 13 åtgärder för att underlätta för företag och föreningar i spåren av coronaviruset. Det handlar bland annat om att korta betaltiden för fakturor från kommunen, förlänga tidsfristen för att betala fakturor till kommunen och att kommunen är generös med att bevilja anstånd för lokalhyror. Läs mer om åtgärderna här: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/uppsala-kommun-stottar-naringslivet/

Valborgsfirande ställs in
Aktiviteter kopplade till det traditionsenliga valborgsfirandet i Uppsala kommer att ställas in. Detta på grund av regeringens beslut att, på begäran av Folkhälsomyndigheten, stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer för att minska smittspridning av coronaviruset.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen ska bedrivas sin undervisning på distans
För att minska smittspridningen i samhället ska elever i gymnasiet och vuxenutbildningen stanna hemma och studera på distans efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten och beslut av regeringen. Omställningen till fjärr-och distansundervisning berör ca 15 000 elever i Uppsala. 

Kulturverksamhet digitaliseras
Med enkla medel ska många av Uppsala kommuns kulturevenemang fortsätta att vara öppna och tillgängliga digitalt istället.

Seniorrestauranger och träffpunkter stängs
Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset för riskgruppen äldre har Uppsala kommun beslutat att stänga träffpunkter för äldre samt kommunens seniorrestauranger från och med 20/3 tills vidare.

Inställda evenemang med över 500 personer 
Med anledning av regeringens beslut att förbjuda offentliga sammankomster för över 500 personer har kommunen besluta att ställa in eller skjuta upp alla större kommunalt arrangerade evenemang.

Åtgärder inom äldreomsorgen
Ett antal åtgärder har vidtagits för att skydda riskgruppen äldre. Bland annat har besöksförbud på äldreboenden införts för att minska risken för smittspridning. En inventering av medarbetare inom förvaltningen med sjukvårdskunskaper och andra nyckelpersoner har också gjorts för att kunna göra prioriteringar vid resursbrist. Ledningsgruppen samt områdeschefer görs tillgängliga även kvällar och helg. Här finns en artikel från ansvarigt kommunalråd Caroline Hoffstedt om åtgärder för att skydda de äldre: https://unt.se/asikt/debatt/uppsala-kraftsamlar-for-att-skydda-de-aldre-5538974.aspx

Fullmäktige kortas ner med lägsta möjliga antal ledamöter
Fullmäktigesammanträdet den 30/3 kortas ned genom att behandling av motioner, interpellationer och frågor utgår. Antalet ledamöter halveras också till 41, vilket är det lägsta möjliga antalet för ett beslutsmässigt fullmäktige. Ledamöter i nämnder och bolag ska framöver kunna delta i sammanträden på distans.

Krisledningsnämnden aktiveras och medarbetare uppmanas arbeta hemifrån om de kan
Krisledningsnämnden aktiverades den 16/3 och beslutade bland annat att även Uppsala kommun ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man bör arbeta hemifrån om man har möjlighet i Stockholmsområdet. Det måste dock bygga på överenskommelse mellan medarbetare och närmaste chef.

Uttalande från kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 13/3

Vad kan jag göra som individ?

Vi kan alla bidra som individer för att minska smittspridningen! Allas insatser spelar roll för att platta ut smittkurvan och avlasta sjukvården.

Vi förstår att man kan känna oro – men genom att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena kan vi ta oss igenom denna kris tillsammans!

facebook Twitter Email