Åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen

Vi socialdemokrater som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun har redan tidigt sedan pandemin bröt ut vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och skydda liv och hälsa de äldre från att bli smittade av coronaviruset. Tidigare har vi fattat följande beslut:

-Besöksförbud på äldreboenden redan den 12 mars
-Träffpunkter och seniorrestauranger stängdes från den 20 mars
-Åtgärder för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning för personal inom äldreomsorgen.
-Särskilda covidteam inom hemtjänsten har inrättats och ska enbart jobba med misstänkt eller konstaterat smittade brukare
-All personal ska ha skyddsutrustning när de jobbar med coronasmittade brukare. Sedan den 12 maj är det obligatoriskt för all personal att använda visir inom all ansiktsnära vård av samtliga äldre.
-Särskild satsning på 11 miljoner för tryggare anställningsvillkor för timvikarier inom äldreomsorgen för att man ska stanna hemma vid minsta symptom

Vi ser nu en viss avmattning av smittspridningen inom äldreomsorgen (17/6), vilket är glädjande och visar att det vi gjort hittills har haft effekt. Men vi kan givetvis inte slå oss till ro än, utan det gäller att hålla i det som vi vet är effektivt: att följa basala hygienrutiner, använda skyddsutrustning vid rätt tillfälle och respektera besöksförbud.

Bemanning under sommaren kan vara svår i vanliga fall, och i sommar kommer det att vara extra utmanande i och med att personal ska stanna hemma vid minsta symtom.

Följande insatser har gjorts för att säkra personalsituationen inom äldreomsorgen:

🔸 Timvikarier erbjuds tidsbegränsad månadsanställning under pandemin.

🔸 117 vikarier går nu in på heltid under hela sommaren.

🔸Ökat administrativt stöd för att chefer ska kunna utöva ett nära ledarskap och se till att personalen använder rätt skyddsutrustning.

🔸Rekrytering av sjuksköterskor pågår.

Nu sätter vi in ytterligare åtgärder:

🔸Vi fortsätter att överbemanna med personal i äldreomsorgen under sommaren utöver fastställda vikariescheman.

🔸En bemanningskoordinator ska styra personalresurser dit behoven är störst.

🔸En sjuksköterska med specialkunskaper inom smittskydd tillsätts för att fortsätta utbilda personal på plats i korrekt användning av skyddsutrustning.

🔸Kontinuerlig återrapportering av hur hygienrutiner efterföljs och särskilda handlingsplaner för varje boende och hemvårdsområde där smitta misstänks eller konstateras.

Bakom varje siffra i statistiken finns en människa med kära anhöriga, och våra tankar går till alla som mist en anhörig på grund av corona.

Läs mer om Uppsala kommuns arbete med anledning av coronapandemin här: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

facebook Twitter Email