Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Välfärden är vår tillsammans. Den ska finnas där för att vi i Uppsala ska kunna leva våra liv i trygg förvissning om att den finns där när vi som mest behöver den. Vi ska helt enkelt kunna lita på välfärden. Tillsammans skapar vi välfärden, alla ska bidra utifrån sin förmåga. Lika självklart ska alla kunna ta del utan välfärden på lika villkor, var och en utifrån sina behov. Detta skapar trygghet och framtidstro.

Välfärden behöver bli mera behovsstyrd och mindre marknadsstyrd. Den ska utjämna skillnader och inriktas på människors behov. Den ska vara demokratiskt kontrollerad och ta vara på välfärdsarbetarnas kompetens. Byråkrati och administration ska minimeras. Idéburna verksamheter kan bidra till välfärden men marknadsexperiment och jakten på vinstutdelning hör inte hemma i välfärden. Resurser ska gå till just välfärden – inte till privata vinster.

Allt fler uppsalabor får fira sin 100-årsdag. Det är ett styrkebesked för vårt samhälle, men det ställer också nya krav på oss. Vi blir också fler i Uppsala. Fler flyttar hit och nya barn föds. De kommande åren behöver vi både bygga ut och stärka vår välfärd.  Uppsalabornas liv skiljer sig åt. Mellan bostadsområden. Mellan utbildningsnivåer. Mellan kvinnor och män. Mellan människor med svenskklingande efternamn och de som flyttat hit från andra länder. De sociala och ekonomiska klyftorna visar sig i sämre hälsa, ofrihet och otrygghet. Detta är något vi som socialdemokrater aldrig kan acceptera. En stark generell välfärd är vårt främsta verktyg för att minska dessa orättvisa klyftor.

För att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden vill vi socialdemokrater i Uppsala:

  • Stoppa marknadsexperimenten i Uppsalas äldreomsorg. Våra äldreboenden och vår hemtjänst ska inte styras av marknaden, utan av de äldres behov.
  • Maxtak för antal vårdare per omsorgstagare i hemtjänsten. Äldre ska kunna räkna med att endast ett begränsat antal vårdare dyker upp i deras hem.
  • Fortsätta ställa krav på språkkunskaper för nyanställda inom äldreomsorgen och utveckla det språkstärkande arbetet för befintliga medarbetare.
  • Ställa kvalitetskrav på alla Uppsalas skolor och införa ett kvalitetsregister som redovisar hur väl dessa uppfylls i olika skolor. Läs mer här.
  • Fortsätta arbetet med att få en effektiv resursfördelning i syfte att öka likvärdigheten. Alla barn ska ges samma möjligheter.
  • Förstärka elevhälsan och införa ett lokalt riktvärde på täthet (bemanning per elev) för elevhälsa och SYV i väntan på nationellt beslut.
  • Att barn med särskilda behov, exempelvis NPF-diagnoser, ska få det stöd de behöver och att möjligheten att gå på resursskola ska förbättras.
  • Obligatorisk svenskundervisning för anställda i förskolan med otillräcklig svenska. Alla pedagoger ska kunna kommunicera tydligt på svenska med kollegor, barn och föräldrar.
facebook Twitter Email