Vi ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb

Vi socialdemokrater vill att Uppsala ska fortsätta leda klimatomställningen. Uppsala har förutsättningarna att fortsätta vara en förebild för andra städer inom arbetet mot fossilfrihet och att ta ansvar för miljö och klimat. Vi ska därför fortsätta arbetet med Agenda 2030 för att uppfylla Sveriges och FN:s ambitiösa mål för hållbar utveckling. Vår politik grundar sig i strävan efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. En hållbar utveckling där vi tar ansvar för miljö och klimat är oerhört viktigt för att kunna säkra en god framtid för våra barn. Vi ska bygga ett Uppsala som generationer av Uppsalabor kan leva och växa i. Vi ska bidra till att Sverige uppnår Parisavtalet. Målet vi strävar efter lokalt här i Uppsala är att vara klimatneutrala 2030 och klimatpositiva senast 2050.

Alla har ett ansvar att lösa klimatkrisen, men ansvaret kan inte vältras över på enskilda. Det krävs tydliga prioriteringar, investeringar och fortsatt utveckling. Möjligheten att ställa om är ojämlikt fördelad. De som står för de största utsläppen, och har bäst förutsättningar bör också åläggas det största ansvaret. Hela Sverige och i synnerhet Uppsala har goda förutsättningar att vara pådrivande och leverera de innovationer som världen efterfrågar. Tillväxt, välfärd och klimatomställning är inte bara förenliga med varandra, utan även varandras förutsättningar.

Vi stärker vår konkurrenskraft, jobb och resurserna till välfärden genom att leda omställningen. Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och i befintliga verksamheter. En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker vår konkurrenskraft, skapar nya företag och arbetstillfällen samt öppnar nya möjligheter för handeln, ekonomin och tillväxten. Uppsala ska tillsammans med akademi och näringsliv gå före i den hållbara omställningen och skapa bättre förutsättningar för våra företag att utveckla ny teknik med miljöprofil.

För att leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb vill vi socialdemokrater i Uppsala:

• Utveckla det framgångsrika arbetet med Uppsala klimatprotokoll så att kommunen kan fortsätta att vara världsledande i klimatarbetet. Vi ska fördjupa samarbetet mellan kommun, akademi och näringsliv för att garantera att nya industrier hamnar i Uppsala.

• Att trä eller andra klimatvänliga material ska vara norm inom nybyggnationer.

• Införa fastighetsnära avfallshämtning för att underlätta för medborgarna att sortera sitt avfall på ett hållbart sätt.

• Utnyttja Uppsalas unika förutsättningar och bidra till utvecklingen av vätgasen som framtidens drivmedel.

• Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt.

• Möjliggöra för ökad solcellsinstallation på fastigheter som ägs av kommunen och kommunens bolag.

• Underlätta övergången till hållbara transportmedel genom fler laddstolpar och tankställen för biogas.

• Stärka digitaliseringen i syfte att öka distansarbetet samt möjliggöra att leva och arbeta i hela kommunen oavsett var ens arbetsplats befinner sig.

• Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som gör de hållbara valen möjliga.

• Ta vara på de innovationer som digitaliseringen för med sig för att reformera hur vi reser och transporterar varor.

• Genomföra Uppsalapaketet med spårväg i Uppsala, ny pendelstation i Bergsbrunna och fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

• Öka tillgängligheten till parker och friluftsområden.

• Vi ska ha stark beredskap för extremväder till följd av klimatkrisen. Uppsala ska vara rustat för både översvämningar och skogsbränder.

facebook Twitter Email