Vi ska bryta segregationen och få bort våldet

En av socialdemokratins främsta uppgifter är att motverka ojämlikheten och segregationen och se till att alla människor i Uppsala får jämlika förutsättningar att få ett bra liv. Idag finns stora skillnader mellan de som har lång eller kort utbildning, fattiga och rika, äldre och unga, de som bor i innerstaden eller i en förort, i staden eller på landsbygden. För att motverka segregationen i vår kommun och samhället i stort krävs tydliga åtgärder för att säkerställa att hela Uppsala håller ihop. Därför ska vi fortsatt arbeta för en bostadspolitik som integrerar, en utbildningspolitik för ökad jämlikhet och en arbetsmarknad som tar tillvara allas kompetens.

I Uppsala ska inte trygghet vara ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Därför måste Uppsalabornas trygghet i det offentliga rummet öka. Anledningen till att någon känner sig otrygg kan variera från person till person. Oavsett orsak utgör otryggheten en begränsning av individens frihet och det tänker vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför ska vi aktivt arbeta på flera fronter för att stärka tryggheten i vår kommun. Vi ska fortsätta med våra kraftfulla åtgärder mot otryggheten samtidigt som vi stärker det som i grunden gör vårt samhälle robust och tryggt. Vi ska vara hårda mot brotten, men lika hårda mot brottens orsaker. Den mest effektiva brottsbekämpningen sker innan brott begås. Ökad jämlikhet, bra skolor, social trygghet och goda jobbmöjligheter lägger grunden for en utveckling där unga inte lockas in i kriminalitet. Men om detta misslyckas måste samhället reagera kraftfullt och direkt – och snabbt erbjuda vägar ut.

För att bryta segregationen vill vi socialdemokrater i Uppsala:

• Språkutbildning, validering och uppsökande arbete ska stärkas för att fler ska få jobb. Politiken ska präglas av både tydliga förväntningar och bra stöd för att fler ska nå vägen till ett eget jobb.

• Sätta fokus på att fler ska gå från försörjningsstöd till jobb. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, uppsökande arbete och riktade satsningar ska vi nå de som står långt från arbetsmarknaden och minska långtidsarbetslösheten.

• Bygga vidare på satsningen med jobb- och utbildningscentrum i olika stadsdelar för att på så sätt lyckas bättre med uppsökande verksamhet för att nå grupper med stora behov.

• Fler barn i utsatta områden ska gå i förskola. Både för barnens utveckling och för att deras föräldrar ska kunna ta ett jobb.

•Ha en hög täckning av fritidsklubbar för mellanstadiebarnen – framförallt i utsatta områden.

• Vi ska utveckla allaktivitetshusen för att tillgängliggöra kultur i hela kommunen.

• Integrationen av nyanlända ska skyndas på. De flyktingar som kommer till Uppsala ska snabbt lära sig språket och bli integrerade i samhället genom att få ett jobb.

• Bygga nya bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer.

• Satsa på fler idrottsledare i utsatta områden för att alla barn ska ha en meningsfull fritid.

För att bygga ett tryggt Uppsala vill vi socialdemokrater i Uppsala:

• Få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden och inte få någon annan stadsdel på listan.

• Fortsätta att jobba intensivt med avhopparverksamheten.

• Ha en tät samverkan med polisen, bland annat genom arbetet med Sluta skjut och medborgarkontrakten vid centralstationen och i Gottsunda.

• Ha en nolltolerans mot ungdomsrån. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska stärkas för att motverka ungdomsrån.

• Utöka arbetet med ordningsvakter och trygghetskameror för att gator och torg ska kännas trygga.

• Ta krafttag mot välfärdsbrottsligheten genom att samverka med andra myndigheter och organisationer.

• Stoppa utnyttjandet av illegal arbetskraft. Kommunen ska göra fler kontroller tillsammans med berörda myndigheter för att komma åt arbetslivskriminaliteten.

• Intensifiera det drogförebyggande arbetet och mobilisera alla goda krafter i kampen mot narkotikan.

• Nolltolerans mot narkotika i skolan. Skolan ska vara en trygg och drogfri miljö. Vid misstanke ska droghundar få söka igenom skolan.

• Stärka våldsutsatta kvinnors och barns rätt till hjälp och stöd.

• Jobba vidare mot nollvisionen och förebygga våld i nära relationer i samverkan med civilsamhället.

• Motverka hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom ökat arbete i skolan.

facebook Twitter Email