Politisk plattform

I Uppsala finns en stark framtidstro. Här byggs många nya bostäder samtidigt som vi fortsätter vara världsledande i omställningen för ett hållbart klimat och värnar natur och friluftsliv. Med de nya företag som etablerar sig här och befintliga som expanderar får fler Uppsalabor ett arbete att gå till.

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Därför är vårt mål att alla Uppsalabor som kan arbeta också ska arbeta, och att den som arbetar ska kunna leva på sin lön. Som ett led i detta ska vi uppmuntra nyföretagande och förbättra möjligheterna att behålla och locka nya företag till kommunen.

Vi eftersträvar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Uppsala. Det ska genomsyra allt vårt arbete, bland annat genom att sociala och miljömässiga krav ska ställas i kommunens upphandlingar.

Det är mycket som är bra i Uppsala men vi har också problem som behöver lösas. Integrationen ska gå snabbare och fungera bättre. Tryggheten och trivseln ska öka i Uppsala, vi måste knäcka de kriminella gängen och bryta segregationen mellan våra stads- och kommundelar. I Uppsala ska invånarna känna framtidstro och ha förtroende för utvecklingen såväl i staden som på landsbygden. Klyftan mellan stad och land ska slutas.

Fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper och förberedda för framtiden. Lärarna ska få bra förutsättningar att ge eleverna rätt stöd. Vi måste ta itu med problemet att allt fler lider av psykisk ohälsa och se till att elever med funktionsnedsättningar får det stöd de behöver.

I Uppsala ska individens möjligheter inte begränsas av sin bakgrund. Vi vill värna individens fria val och se till att Uppsala blir mer jämlikt. Varje Uppsalabo, ung som gammal, ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna, fria val. För oss är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet.

Vi prioriterar ordning och reda i ekonomin. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt. En skattesänkning kan bli aktuell om ekonomin tillåter men balans i budgeten måste respekteras. Vid utebliven skattesänkning ska de ekonomiska resurserna användas till skolsatsningar.

Vi vill att Uppsalaborna ska känna tillit till demokratin och Uppsala kommun. Uppsalas invånare har åsikter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Därför är bättre medborgardialog, dialog med fackförbund, företag, föreningsliv och civilsamhället viktigt för oss.

Våra partier delar övertygelsen om alla människors lika värde och de demokratiska principerna. Vårt samarbete grundar sig i viljan att ta ansvar för vår kommun och sätta Uppsalas bästa först. Vi strävar efter breda överenskommelser åt både höger och vänster och kommer att söka stor uppslutning bakom den politik vi går fram med.

Den politiska plattformen redovisar Mittenstyrets 10 mål för mandatperioden och 140 åtgärder för att nå dessa mål.

Mittenstyrets 10 mål

  1. Vi ska bygga ett samhälle, inte bara bostäder
  2. Fler Uppsalabor i arbete och bättre villkor för företagare
  3. Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050
  4. Integrationen ska bli snabb och jämställd
  5. Tryggheten ska öka i hela Uppsala
  6. Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun
  7. Fler elever ska nå gymnasieexamen
  8. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun
  9. Uppsalabor med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet
  10. Uppsalabornas psykiska hälsa ska förbättras

Läs hela den politiska plattformen här!

facebook Twitter Email