Vi tar bort delade turer och stärker äldreomsorgen!

Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. Vi gör därför en rejäl kraftsamling för en bättre äldreomsorg och ökar därför äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och tar bort delade turer.

En extern utvärdering av krishanteringen inom äldreomsorgen visar att exempelvis bemanning, arbetsvillkor, språkkunskap, ledarskap och hygienrutiner behöver utvecklas och förbättras.

– Nu gör vi en kraftsamling för Uppsalas äldreomsorg. Med fler medarbetare, ökad digitalisering och tryggare anställningar ska vi höja kvaliteten och ge Uppsalas äldre en tryggare omsorg, säger Eva Christiernin, ordförande i äldrenämnden.

Ett av de mest efterlängtade besluten är att ta bort delade turer. Delade turer innebär att medarbetare arbetar på morgonen, är lediga mitt på dagen och sen arbetar igen på kvällen. De delade turerna ska nu tas bort genom att utöka bemanningen med cirka 1000 fler arbetspass i månaden.

Planen för den stärkta äldreomsorgen har tagits fram gemensamt mellan fackliga organisationer, seniororganisationer, politiken och kommunens tjänstepersoner.

Det som har blivit tydligt är att vi behöver mer personal i äldreomsorgen. För en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och bättre livskvalitet för de äldre.

Finansieringen till den här stora satsningen kommer från kommunbidrag och statliga bidrag.

(Foto: Martina Huber)

 

facebook Twitter Email