Vi ska fortsätta leda klimatomställningen

Förra veckan kom Klimatpolitiska rådet med sin årliga granskning av regeringens klimatpolitik. Det är en svidande kritik. Det är första gången på två decennier som ändrad politik leder till ökade utsläpp slår Klimatpolitiska rådet fast.

Nedläggningen av miljödepartementet, försämringen av reduktionsplikten, borttaget bidrag till elbilar, skrotandet av ett klimatsmart reseavdrag. Det, och mycket mer, är miljöskadlig politik som har drivits igenom av vår högerregering med stöd av ett högerpopulistiskt parti med aktiva klimatförnekare.

Men låt oss med en gång vara tydliga; våra partier, som styr Uppsala, tänker fortsätta leda arbetet med klimatomställningen. Till skillnad från högerregeringen kommer vi att växla upp vårt arbete för att nå klimatmålen. När regeringen har abdikerat på klimatområdet blir det viktigare än någonsin att Sveriges kommuner tar ansvar och ökar takten.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visar att klimatet förändras allt snabbare.

Klimatkrisen är redan här och effekterna allt tydligare. Vi ser det även här i Sverige med gröna vintrar, torra, heta somrar, kraftiga skyfall och översvämningar som blir allt vanligare. I Uppsala leder skyfallen till att Fyrisån riskerar att svämma över och orsaka stora skador på hus och gator. De heta somrarna är numera ett hälsoproblem som särskilt drabbar äldre.

Vad vi gör de närmsta åren är helt avgörande för att vi ska kunna bromsa utvecklingen och trygga bra livsvillkor för kommande generationer.

Vår kommun har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart. Vi har gjort mycket för att minska utsläppen. För några år sedan blev Uppsala världens klimatstad. Men mycket mer behöver göras för att vi ska uppnå våra klimatmål.  Det förstår våra partier. Vi vet också att det är möjligt om den politiska viljan finns.

Uppsalas nya S-V-MP-styre har pekat ut miljö- och klimatomställningen som ett av våra fyra fokusområden. Vi ska vara världsledande i arbetet och förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Därför har vi på förra veckans kommunstyrelsesammanträde fattat beslut om att inrätta en miljö- och klimatberedning som ska ligga direkt under kommunstyrelsen. Kommunen ska bli snabbare och bättre på att uppfylla våra miljö- och klimatmål. Vi har samtidigt gett kommunledningskontoret i uppdrag att se hur vi kan få till ett lokalt klimatvetenskapligt råd, bestående av externa experter, som skulle kunna granska och föreslå förbättringar av vårt klimatarbete.

Vi kommer också att införa en koldioxidbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område. Den ska även innefatta våra konsumtionsbaserade utsläpp. Solceller ska sättas på alla kommunala tak där det är möjligt senast 2025. Det ska bli lättare och billigare att resa kollektivt. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. När Uppsala växer ska byggandet ske på ett hållbart sätt med klimatsmarta materialval och vi ska vid markanvisningar ställa krav på hållbart byggande när det gäller klimat, miljö och bevarande av natur.

Vi kommer inte låta oss stoppas av högerregeringen och Sverigedemokraterna. I vår kommun ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vet att vi kan, och måste, bromsa klimatförändringarna. Tillsammans med alla kommuninvånare, föreningar och företag vill vi fortsätta leda klimatomställningen

facebook Twitter Email