Vi säger ja till fyra spår!

Ja eller nej till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm? Socialdemokraterna röstar ja! Nu fattas beslut om planerna för de sydöstra stadsdelarna. Det är ett beslut som kommer att påverka Uppsalas framtid. De partier som röstar nej till planerna röstar också nej till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm.

För att staten ska se poängen med en ny station i Bergsbrunna och bygga ut järnvägen behöver vi möta upp med fler bostäder i Södra Uppsala och en modern spårväg.

Men vi ska inte utveckla Uppsala för att staten kräver det. Vi ska utveckla Uppsala för att det är bra för vår kommun och för oss som bor här. Vi gör det för att våra barn och barnbarn ska ha någonstans att bo. Vi gör det för att förenkla livspusslet för den som pendlar. Och vi gör det för att det ska finnas fler jobb för Uppsalaborna att ta.

Den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna har varit på samråd och utställning i två omgångar. Vi har fått in ett rekordstort antal yttranden från många Uppsalabor och det ska vi självklart lyssna på.

Förslaget har nu ändrats och förstärkts utifrån de synpunkter som kommit in. Från närboende, de olika partierna och andra parter som länsstyrelsen.

Förändringar som gjorts är bland annat:

  • Plankartan är mer generell för större flexibilitet i kommande skeden. Det här är en skiss och en vägledning, men exakt hur utvecklingen kommer se ut kommer kunna påverkas på många sätt de kommande trettio åren.
  • Fler gröna stråk har lagts in. Ett långsiktigt skydd ska tas fram för att skydda gröna stråk, Stordammen, Kristinastigen och en grön buffert mot Lunsens naturreservat.
  • Det som byggs i anslutning till befintliga hus ska anpassas i skala och karaktär till det som redan finns där.
  • Många har haft synpunkter på hur solljuset kommer vara i de nya stadsdelarna. God solljusbelysning ska prioriteras.
  • Utbyggnadsordningen kommer nu att börja vid stationsläget och i korsningen mellan den kapacitetsstarka kollektivtrafiken och väg 255.

Vi vet att många kommer vilja bo i Uppsala. Våra barn kommer behöva flytta hemifrån och de som flyttar hit för att plugga vill stanna kvar. Detta kommer ske steg för steg fram till 2050, i takt med att fler bostäder behövs.

Den demokratiska processen kommer också fortsätta. Detaljplaner ska beslutas om och många medborgardialoger kommer genomföras. Det här ska bli bra för alla, både nuvarande och kommande Uppsalabor.

Nu är det upp till bevis för alla partier. Socialdemokraterna har bestämt sig. Vi röstar ja till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Vi röstar också ja till jobb och bostäder för våra barn och barnbarn.

facebook Twitter Email