Här är Socialdemokraterna i Uppsalas valmanifest

Socialdemokraterna i Uppsalas valmanifest inför mandatperioden 2018-2022.

Vi Uppsalabor lever i en av Sveriges snabbast växande kommuner med en potential som sträcker sig utöver det vanliga.

Vi vill att Uppsalas möjligheter ska komma alla till del, vare sig du bor i centrala stan, på landsbygden, i höghus eller i villa. I Uppsala ska alla kunna lyckas.

För att nå dit behöver vi ställa krav på att alla är med och bidrar, och se till att ingen lämnas efter. Att kampen mot brottslighet och otrygghet är kompromisslös. Att satsningar på fler lärare i skolan går före skattesänkningar.

Vi socialdemokrater har viljan och lösningarna för att fortsätta utveckla Uppsala hållbart och klimatsmart för dig – vem du än är och var du än bor i vår kommun.

1. KUNSKAP OCH STUDIERO MED MER PERSONAL I SKOLAN

Alla skolor ska vara bra skolor – och kunskap ska alltid sättas i första rummet. Men det kräver stora investeringar, inte minst i fler välutbildade lärare.

Många unga mår dåligt. Vi vill möta det med en förbättrad elevhälsa. För oss är skolan viktigare än skattesänkningar.

Vårt löfte: Andelen elever som går vidare till gymnasiet och lämnar skolan med en gymnasieexamen ska öka. Ingen ung människa ska lämnas efter.

 • Lärarlönerna ska höjas och möjligheterna att utvecklas i yrket ska stärkas. Lärarna ska avlastas i sitt arbete med fler lärarkollegor och lärarassistenter.
 • Trygghet och studiero ska råda. Ordningskontrakt på varje skola och mobilförbud på lektionstid ska införas. Tillgängligheten till elevhälsan ska förbättras.
 • Tid för varje barn går före skattesänkningar. Mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i de lägre årskurserna ska prioriteras. I Uppsalas förskolor ska barn som är tre år och yngre inte behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn.
 • Bra undervisning kräver bra studiemiljö. Vi vill investera i fortsatt utbyggnad och underhåll av skolor och förskolor.
 • Kulturgaranti för barn och unga ska införas. Alla barn ska få uppleva teater, konserter och andra professionella kulturupplevelser i skolan, samt erbjudas kulturskola på fritiden till låg avgift.

 

2. EN KOMPROMISSLÖS KAMPMOT BROTTSLIGHETEN

Ett tryggt samhälle som håller ihop, kan inte skapas med skattesänkningar och nedskärningar. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten med fler poliser. Vi ska vara hårda mot brotten och mot brottens orsaker.

Vårt löfte: Tryggheten ska öka och kriminaliteten ska minska. Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta stadsdelar och ingen annan stadsdel ska hamna där.

 • Trygga gator och torg – i alla bostadsområden. Det nära sam- arbetet med polisen ska fördjupas. Fler ordningsvakter och trygghetskameror för att bistå polisen. Nolltolerans mot skadegörelse, nedskräpning och oacceptabelt beteende.
 • Ungdomsjouren ska byggas ut med fler socialarbetare i fält. Socialtjänstens kapacitet till gemensamma insatser med polisen ska öka.
 • Bostadssegregationen ska byggas bort med både hyresrätter och bostadsrätter. Trygga och rena utemiljöer. Upprustning och sanering av offentliga miljöer. Bättre belysning. Utveckling av stadsdelstorg och tätortscentrum.
 • De kriminellas ekonomi ska bekämpas i samverkan med polis och andra myndigheter. En kamp ska föras mot narkotikahandel och svarta hyreskontrakt.
 • Förebyggande insatser som får unga att välja jobb och studier före kriminalitet ska stärkas. Familjer som behöver det, ska få stöd att få ordning på unga på glid. Arbetet för att stoppa våld mot kvinnor ska intensifieras.

 

3. EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS I

Vi går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Uppsala. Idag känner sig många äldre ensamma och otrygga. Det är oacceptabelt.

Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten och ge alla äldre möjlighet till en aktiv vardag. Uppsalas äldre ska känna att deras erfarenheter uppskattas och tas tillvara.

Vårt löfte: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Ingen äldre ska behöva känna sig ensam. Fler äldre ska ges möjlighet till en aktiv vardag.

 • Moderna servicehus med tillgång till restaurang, träffpunkt och personal ska återinföras som boendeform för äldre. Byggandet av seniorbostäder med gemensamhetslokaler ska öka.
 • Ett helt nytt pensionärskort till kraftigt rabatterat pris ska införas, så att kommunens äldre (70+) kan resa billigare med kollektivtrafikens bussar och tåg utanför rusningstid, samt under helger.
 • Tillsammans med pensionärsorganisationerna ska vi inleda en gemensam satsning för att bryta ensamheten bland äldre och få fler att ta del av träffpunkter och andra aktiviteter.
 • Mer personal ska tillföras vården och omsorgen. Trygghet är att möta ansikten och människor man känner igen. Därför ska personal-kontinuiteten i äldreomsorgen öka.
 • Äldreomsorgen i Uppsala ska inte bli ett marknadsexperiment. Ingen ska kunna försämra kvaliteten i omsorgen om våra äldre, till förmån för vinst.

 

4. EN SNABBARE INTEGRATION MED JOBB OCH SVENSKA

I Uppsala ska alla bidra. Här hjälps vi åt. Det betyder att alla som kan jobba ska jobba. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället.

I Uppsala ska vi vara tydliga med vilka värderingar och normer som gäller i en demokrati. Hedersförtryck, intolerans och extremism ska bekämpas.

Vårt löfte: Uppsala ska vara bäst i landet på integration. Inom två år ska nyanlända vara i jobb eller studier som leder till jobb. Tiden i försörjningsstöd ska kortas. I Uppsala ska man kunna försörja sig själv.

 • Att delta i svenskaundervisningen är ett krav. Undervisningens kvalitet ska förbättras. Fler ska få möjlighet att kombinera arbete med studier i svenska.
 • Skräddarsydda utbildningar ska erbjudas till bristyrken som vård- biträde, processoperatör och barnskötare.
 • I Uppsala börjar integrationen i skolan. Barn till arbetssökande ska erbjudas fritids och svenskaundervisning ska finnas på fler öppna förskolor.
 • Under nästa mandatperiod ska 2600 Uppsalabor gå från arbets- löshet till arbete i extratjänster och nya samhällsjobb.
 • Obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg med otillräcklig svenska ska införas. Det ger fler möjlighet att utveckla svenska språket på jobbet och det ökar kvaliteten för patienter och brukare.

 

5. EN LEVANDE LANDSBYGD

Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela kommunen. Det kräver en ordentlig landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som frigör landsbygdens potential.

Vi vill utveckla tätorterna på landsbygden till livskraftiga knutpunkter, med både affärer och annan service.

Vårt löfte: Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Stad och land ska utvecklas tillsammans.

 • Det ska bli enklare att resa och arbeta i hela kommunen. Fler pendlarparkeringar och cykelvägar mellan kommunens tätorter ska byggas. Bredband ska nå alla hushåll.
 • Landsbygdens affärer ska inte behöva stänga. Kommunen ska bidra genom att tillhandahålla kommunal service i lokala butiker. Lokala initiativ ska stöttas.
 • Fler bostäder ska byggas i landsbygdens tätorter.
 • Föreningslivet ska stärkas. Kommunens skolor ska öppnas upp för aktiviteter på kvällar och helger. Bygdegårdar och andra samlingslokaler ska stöttas. Möjligheten att besöka landsbygdsbiblioteken på kvällar och helger ska utökas.
 • Arbetet för att rekrytera fler deltidsbrandmän ska intensifieras. Systemet med en första insats-person i ett separat fordon i ständig beredskap ska byggas ut för att korta räddningstjänstens insatstid från larm till att hjälp är på plats.

 

6. ETT UPPSALA SOM HÅLLER IHOP

När Uppsala växer med fler jobb och nya bostäder ökar skatteintäkterna. Det är så vi kan investera i välfärden.

Uppsala ska utvecklas smart och hållbart med fler bostäder, en modern kollektivtrafik, lokaler för företag att växa i och bättre tillgång till fritid och kultur. Tillsammans tar vi täten i att bekämpa klimathotet.

Vårt löfte: Uppsala ska vara den bästa kommunen att bo och verka i. Näringslivsklimatet ska förbättras. 2000 nya jobb och upp mot 3000 nya bostäder ska skapas per år. Kommunens medarbetare ska ha goda arbetsförhållanden.

 • Alla ska ha råd med en bra bostad. Fler bostäder som vanligt folk har råd med ska byggas. Fler ungdomsbostäder, kompiskontrakt och andra lösningar ska prövas för att underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden. Ja till investeringsstöd för lägre hyror. Nej till marknadshyror.
 • Stödet till idrotten ska öka för att ge alla barn och unga en möjlighet till idrott och motion.
 • Småföretag och entreprenörer ska ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Uppsalaborna och Uppsalas företagare ska möta en serviceinriktad och lösningsorienterad kommun.
 • Vi ska investera i en ny station i Bergsbrunna, modern kollektivtrafik och utbyggnad av Uppsalas södra stadsdelar för att minska trängseln i trafiken. Vi ska stärka Uppsalas arbetsmarknad och dra nytta av att järnvägen på sträckan Uppsala-Stockholm byggs ut till fyra spår.
 • Alla som är anställda av kommunen ska ha rätt att arbeta heltid. Uppdelade arbetsdagar (delade turer) ska begränsas.

 

SÄTT UPPSALA FÖRST. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA 9 SEPTEMBER!

Erik Pelling och Caroline Hoffstedt
facebook Twitter Email