Vallöfte: Mobilförbud i Uppsalas skolor

Uppsalas skolor ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. Därför går vi till val på att införa mobilförbud i Uppsalas klassrum!

Socialdemokraterna presenterar fem åtgärder för trygghet och studiero i klassrummen:

  • Mobilförbud

Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

  • Skärpta disciplinära åtgärder

Det ska inte råda någon osäkerhet om rektorers möjlighet att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

  • Ordningskontrakt på varje skola

Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.

  • Nationell plan för studiero

Trygghet och studiero i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill vi ta fram en nationell plan för studiero. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän om trygghet och studiero, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.

  • Fler lärarassistenter i skolan

Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan.

 

Läs mer här!

facebook Twitter Email