Så ska Uppsala bli en äldrevänlig kommun

Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram för att bli en äldrevänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och handlingsplan bygger på dialoger med äldre Uppsalabor.

Vi lever allt längre. Fram till år 2030 kommer gruppen över 80 år att dubbleras. Det är den största ökningen av alla åldersgrupper i Uppsala. Det är i grunden fantastiskt, men ställer också krav på oss som kommun att göra mer.

Handlingsplanen som ska göra Uppsala till en äldrevänlig kommun är indelad på tre målområden som är viktiga för ett gott åldrande: Livsmiljö, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande.

Här är handlingsplanens fyra fokusområden:

  1. Trygga och tillgängliga bostäder som vanligt folk har råd med. Ett vanligt problem äldre lyfter är svårigheten att hitta en bostad som passar just dem och deras plånbok. Därför måste vi erbjuda även våra äldre goda valmöjligheter och framför allt bostäder till rimliga priser. Vi ska få till fler bostäder för våra äldre med exempelvis trygghetsbostäder, moderna servicehus och kollektivboenden.
  2. Bryta ofrivillig ensamhet och främja hälsa. Den ofrivilliga ensamheten breder ut sig i samhället och inte minst bland våra äldre. Därför satsar vi på att skapa fler mötesplatser med hälsofrämjande aktiviteter, erbjuda seniorluncher på fler ställen och stärka samarbetet med civilsamhället.
  3. Vår kommun ska vara fysisk tillgänglig. Uppsala ska vara tillgängligt även för den som börjar få svårare att gå långa sträckor. Vi sätter därför in fler parkbänkar, ökar tiden vid övergångsställen så att fler hinner ta sig över och satsar på en tillgänglig kollektivtrafik med bättre anpassade busshållplatser och lägre priser.
  4. Sluta klyftan mellan stad och landsbygd. Man ska inte behöva bo i staden för att kunna ta del av kommunens service eller delta i ett socialt sammanhang. Med bland annat mobila träffpunkter och samlokalisering av olika verksamheter kommer vi kunna erbjuda även den som bor på landsbygden mötesplatser.

– I mitt Uppsala ska alla äldre kunna leva ett gott och tryggt liv. Ingen ska åldras i ofrivillig ensamhet och våra äldre ska kunna leva självständiga liv. Vi måste också erbjuda våra äldre fler och bättre boendelösningar, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Innehållet i program och handlingsplan utgår från de mätningar och den medborgardialog som kommunen genomförde under 2016 – 2017. Deltagarna var mellan 60–94 år och 1800 personer deltog, cirka 4 procent av kommunens invånare 60 år och äldre.

– Vissa åtgärder kan tyckas små men gör stor skillnad för äldres möjlighet att röra sig utomhus, till exempel att öka antalet sittplatser utomhus och förbättra snöröjning och sandning för gående, säger Caroline Hoffstedt.

Bland förslagen till satsningar finns också ett mer omfattande förslag som att öka trygghet och säkerhet utomhus alla tider på dygnet. Kommunen vill även göra satsningar så att äldre lätt och tryggt kan nå vardagservice, så som dagligvaruhandel, bibliotek, och kollektivtrafik. Handlingsplanen är kommunövergripande och ska genomsyra alla kommunala nämnder och bolagsstyrelsers verksamheter.

Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta program och handlingsplan under hösten. Flera av åtgärderna påbörjas redan 2019.

Bakgrund:

  • Uppsala är sedan 2016 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Ett nätverk som består av över 800 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.
facebook Twitter Email