Mittenstyret vill söka pengar för spårväg

Uppsala kommun ska bygga en kapacitetsstark kollektivtrafik i Södra Uppsala. För att ansöka om statlig finansiering för den nya kollektivtrafiken behöver Uppsala kommun välja vilken teknisk lösning man ska söka pengar för. Nu har Uppsalas Mittenstyre valt att gå vidare med spårväg.

– Utredningen visar att det bara är spårväg som kommer klara uppgiften när vi blir fler Uppsalabor. För att komma vidare i processen behöver vi nu ta ett delbeslut och reda ut de frågetecken som finns inför det slutgiltiga beslutet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittenstyrets besked innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars månad kommer att ta ett inriktningsbeslut för att ansöka om statlig finansiering för spårväg. Projektet får då i uppdrag att fördjupa sitt arbete kring spårväg för att förbereda en ansökan om stadsmiljöpengar till Trafikverket.

Förutom de ekonomiska förutsättningarna för projektet behöver även förutsättningar för detaljplaneläggning, markförhållanden, anslutning till resecentrum och dragningen i centrala Uppsala redas ut inför genomförandebeslutet år 2021.

– Som det ser ut nu verkar spårväg vara den bästa lösningen, men vi behöver få klarhet i flera frågor innan vi bestämmer oss nästa år. Därför är det bra att vi nu kan gå ner på detaljnivå och se om vi kan få statlig finansiering för spårväg, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd och gruppledare Liberalerna.

Den nya kollektivtrafiken i södra Uppsala är en viktig del av Uppsala kommuns avtal med staten – Uppsalapaketet. Avtalet innebär bland annat fyra spår mellan Uppsala och Stockholm och en ny tågstation i Bergsbrunna. Uppsala kommun ska enligt avtalet bygga ut de sydöstra stadsdelarna med bostäder och arbetsplatser och se till att de som bor och rör sig i området kan ta sig runt på ett hållbart sätt.

– Redan idag ser vi att våra gator korkar igen, vi kommer utan tvekan behöva något nytt i vår kollektivtrafik. Spårväg har störst kapacitet och när vi blir fler Uppsalabor måste vi se till så att fler också kan välja bort bilen, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd och gruppledare Miljöpartiet.

Frågan ska behandlas av kommunstyrelsen den 11 mars och av kommunfullmäktige den 30 mars.

Ett slutgiltigt genomförandebeslut tas först år 2021.

 

Kontakt:

Ida Harju Håkansson, politisk sekreterare (S), 072-2203557

Nathalie Berggren, politisk sekreterare (L), 072-4690658

Pia Agestedt, politisk sekreterare (MP), 070-3599089

facebook Twitter Email