En budget för ett jämlikt, hållbart och tryggt Uppsala

Idag presenterade vi, V och MP styrets förslag till budget för Uppsala kommun nästa år. Det är en budget för ett jämlikt, hållbart och tryggt Uppsala som utgår från fyra prioriteringar: att säkra en stark ekonomi och värna välfärden, leda klimatomställningen, ett välmående näringsliv och fler i arbete och ett tryggare Uppsala med jämlika livsvillkor.

Säkra ekonomin och välfärden
Vi går in i tuffa ekonomiska tider med en hög inflation som minskar både enskildas och kommunens köpkraft och en lågkonjunktur som kommer leda till ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Samtidigt har vi en regering som troligen kommer att minska statsbidragen. I budgeten föreslår vi därför följande:

 • Vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Vi behöver prioritera bland utgifterna.
 • Vi ska värna välfärden. Skattesatsen föreslås vara oförändrad och överskottsmål på 1% föreslås.
 • Minska administrationen: värna kärnverksamheten – 40 mkr.
 • Nämnder och bolag kompenseras för demografi, löneökningar och prisökningar.
 • Vi vakanssätter två kommunalrådsposter för att spara pengar.

Att investera i en personalpolitik som främjar ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt leder till lägre sjukskrivningstal och minskade kostnader på sikt. I budgeten satsar vi därför bland annat på:

 • Friskvårdsbidraget tredubblas (till 3000 kr per år).
 • Grundbemanningen i äldreomsorgen ska öka samtidigt som korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska.
 • Resurser skjuts till för att nå målet om maxtal om 30 medarbetare per chef ska nås.

Leda klimatomställningen
Uppsala ska vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt senast 2050. Det innebär att utsläppen måste minska med 10-14 % varje år. Det är ännu viktigare att vi tar vårt ansvar när regeringen aviserar utsläppsökningar. I vår budget har vi följande uppdrag och satsningar:

 • Öka takten i klimatomställningen och införa en koldioxidbudget.
 • Det ska vara attraktivt att välja cykel, gång och kollektivtrafik.
 • Vi ska elektrifiera Uppsala. Satsa på utbyggnad av förnybara energikällor.
 • Ställa om till hållbara transporter. Snabba på utbyggnad av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.
 • Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter. Mer natur ska skyddas och göras mer tillgänglig för alla.

Ett välmående näringsliv och fler i arbete
Att fler ska komma i arbete är avgörande för att vi ska klara finansieringen av välfärden och för att förbättra integrationen. En förutsättning för det är att vi har ett blomstrande näringsliv. Vi satsar därför bland annat på detta i budgeten:

 • Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.
 • Alla förtroendevalda ska utbildas i näringslivsfrågor.
 • Satsning på arbetsmarknadsåtgärder, fokus på nyanlända kvinnor + 10 mkr
 • Förstärkt arbete för att få fler i jobb i Gränby/Kvarngärdet, Stenhagen och Sävja +4 mkr
 • Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas i tidiga skeden av samhällsbyggandet.

Ett tryggare Uppsala med jämlika livsvillkor
Hela Uppsala ska vara tryggt och ingen stadsdel ska vara utsatt. Vi ska bekämpa gängkriminaliteten genom att våra hård både mot brotten och dess orsaker.  Vi ska bryta segregationen för att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor. Vi gör därför följande satsningar i budgeten:

 • Handlingsplan Gottsunda/Valsätra och trygghetsskapande åtgärder (+16,7 mkr)
 • Fler kommunala väktare (+ 1 mkr)
 • Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.
 • Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
 • Permanenta satsning på att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet hos barn och unga i samverkan med ungdomsjouren i Sävja (+0,8 mkr)

Att alla barn har goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid är också avgörande för att förebygga brottslighet och höja skolresultateten. Alla barn ska växa upp med framtidstro. Därför gör vi följande satsningar i budgeten:

 • Allaktivitetshus i Gottsunda (+1,4 mkr)
 • Gratis lovaktiviteter för barn (+3 mkr)
 • Uppsala Summer Zone (0,7 mkr)
 • Nya 4H-gårdar i Sävja och Malma gård (3,6 mkr)
 • Öka antalet platser i kulturskolan (+0,8 mkr)
 • Utökat studietid och återhämtning efter pandemin (+27 mkr)
 • Säkra cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter
 • Simundervisning i lågstadiet (+7,2 mkr)

En jämlik folkhälsa och tillgång till kultur är också viktigt för ett välmående samhälle. Därför gör vi följande satsningar i budgeten:

 • Ökat stöd till det fria kulturlivet (+3 mkr)
 • Ökat stöd till idrottsföreningar (+3,5 mkr)
 • Utveckling av besöksmål och rekreationsområden. Exempelvis Hammarskog, Björklinge och elljusspår i Gränbyparken.

Att alla har någonstans att bo tryggt och att vi bor blandat är också avgörande för att bryta segregationen och skapa ett samhälle som håller ihop. Vi satsar därför på följande i budgeten:

 • Förebygg och bryt boendesegregationen genom att bygga blandat.
 • Skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.
 • Bostad först (+2,5 mkr)
 • Satsning på att bygga fler LSS-bostäder (+ 30 mkr)

Läs presentationen från pressträffen här: Powerpoint pressträff budget 26-10

Läs hela budgeten här: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/mal-och-budget-2023-med-plan-for-2024-2025/

facebook Twitter Email