Beslut om äldrevänlig kommun och spårvagn KF 25/5

Igår var det (digitalt) kommunfullmäktigesammanträde där det fattades viktiga beslut för Uppsalas framtid.

Efter många bordlägganden (kommunfullmäktige har inte kunnat samlas lika länge som vanligt pga corona) och återremisser har Uppsala kommunfullmäktige nu äntligen fattat beslut om:

Program för äldrevänlig kommun
Syftar till att hela kommunen i alla förvaltningar ska ha ett äldreperspektiv och bidra till att Uppsala blir en kommun som underlättar livet för våra äldre. Det handlar om alltifrån att tillgängliggöra utomhusmiljöer till att ge möjligheter till en meningsfull fritid och social delaktighet för äldre. Detta är en del i arbetet med anledning av att Uppsala kommun är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.
Läs mer här: https://www.uppsala.se/kampanjsidor/aldrevanlig-kommun/

Ansökan om stadsmiljöavtal för spårvagn
Uppsala kommer fortsätta växa i framtiden. Inom ramen för avtalet med staten, Uppsalapaketet, har vi åtagit oss att bygga bostäder mot investeringar i fyrspår och en kapacitetsstark kollektivtrafik. Efter en utredning där man jämfört alternativen spårväg och BRT (bus rapid transport system) och där slutsatsen är att spårvagn möter de framtida behoven bäst har kommunfullmäktige fattat beslut om att ansöka om ett stadsmiljöavtal för att bygga spårväg.
Läs mer här: https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sparvag/varfor-sparvag/

Läs mer om ärendena som behandlades på kommunfullmäktige idag här: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2020/25-maj/

facebook Twitter Email