Sök verksamhetsutvecklingsstöd

Socialdemokraterna ska vara en folkrörelse i människors vardag. För att stärka folkrörelsearbetet i Uppsala har Uppsala arbetarekommun ett verksamhetsutvecklingsstöd till S-föreningarna.

Syftet med stödet är att stimulera till verksamhetsutveckling som leder till att vi rekryterar nya medlemmar och till att vi behåller och aktiverar de medlemmar vi redan har. Det ska bidra till ett stärkande av våra partiföreningar och en mer levande lokal aktivitet i partiet. Stödet ska inte gå till befintlig verksamhet och ska inte utgöra en permanent finansiering av verksamheter – utan skall möjliggöra tillskapandet av nya verksamheter.

I första hand riktas stödet till S-föreningarna, i andra hand riktas det till nätverk och grupper av medlemmar inom arbetarekommunen.

Fördelningen av arbetarekommunens verksamhetsutvecklingsstöd sker efter i god tid ingiven ansökan av den nya verksamheten. Den ansökande föreningen eller nätverket/ gruppen måste konkretisera hur verksamheten ska se ut, enligt nedan. Ansökningarna kommer att behandlas så snart som möjligt efter att de inkommit till partiexpeditionen. För att snabba på ansökningsförfarandet så kommer ansökningarna att behandlas löpande av ombudsman och kassör och därefter framläggas kontinuerligt till arbetsutskott och styrelse.

Hantering av ansökningar

En ansökan om verksamhetsutvecklingsstöd ska innehålla svar på följande frågor:

  • En beskrivning av föreningens/arbetsgruppens/nätverkets syfte, mål och metoder, samt en nulägesbeskrivning. Här bör frågor som hur många medlemmar som finns, aktivitetsnivån idag samt vilken inriktning verksamheten haft under det gångna året besvaras.
  • En beskrivning av den föreslagna verksamheten och på vilket sätt den skulle hjälpa föreningen/arbetsgruppen/nätverket i arbetet med att uppnå sina syften och mål samt hur det bidrar till att partiet rekryterar nya men även aktiverar och behåller gamla medlemmar.
  • En kontaktperson ska anges.
  • Plats för verksamheten.
  • Tidsperiod när projektet beräknas påbörjas och avslutas.
  • Föreningen plus- eller bankgirokonto, dit eventuellt bidrag skall skickas. Kontot ska tillhöra berörd förening – inga pengar betalas ut till privata konton. Föreningar/ arbetsgrupper/nätverk som inte har egna konton kan ha pengarna innestående hos arbetarekommunen och redovisa kostnaderna i takt med att de uppstår.

 

Därutöver ska ansökan innehålla en budget med följande poster:

  • Kostnader för den verksamhet som ansökan berör.
  • Övrig finansiering för den verksamhet som ansökan berör – alltså medel från den egna föreningen eller ekonomiskt stöd från andra samverkande föreningar.

 

Redovisning av verksamheten i sin helhet ska ske senast två månader efter att verksamheten avslutats. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet fortlöpte och i vilken grad de mål, som angavs i ansökan, uppnåddes.

Samtliga kostnader ska vara verifierade. Eventuella medel som ej använts återbetalas till arbetarekommunen.

facebook Twitter Email