Eriksbergs S-förening håller digitalt möte om sin motion till partikongressen

Eriksbergs S-förening håller digitalt möte om sin motion till partikongressen

15 september KL: 19:00 - 22:00

Vi vill ha en blandekonomi där marknaden balanseras av ett starkt civilsamhälle och av en stat som försvarar medborgarnas intressen. Där ska nödvändiga varor och tjänster så långt som möjligt prissättas utifrån sociala behov och ekologiska bedömningar. Dagens produktion sker med bristande hänsyn till människors vällevnad i en frisk natur. Följden är att vår planet värms upp, miljö förstörs och att människor tar skada.

Därför har vi skrivit en motion till S-kongressen 2021, Socialdemokratisering, där vi tar upp åtgärder för att förverkliga dessa tankar. Den 15 september vill vi diskutera dessa!

Inledare professor Sverker Gustavsson, fem minuters inledning per tema. Sedan debatt med alla deltagare. Motionen finns som bilaga.

Tema & inledare:

*Ekonomisk demokrati – Sten Gellerstedt

*Skatt på kapital – Johan Simonsson

*Ekologisk omställning – Gunnar Larsson

*Trygghet – Hilde Klasson

*Samhällsviktig infrastruktur – Björn-Erik Tapper

*Social bostadspolitik – Lennart Häggström.

Motionen finns på: https://www.dropbox.com/s/o08e8xo3fvtvbye/Socialdemokratisering.pdf?dl=0

Länk för att ansluta till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5ZDgwNDUtZWY1Yi00ZmJkLWFjZTQtZDkyMzRmMTgyZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d2df881-3841-4e31-b599-05ec93a4088a%22%2c%22Oid%22%3a%228a0a0b5d-f257-4ce2-a3c8-f3cb5d3d3db2%22%7d 

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2382747655360243/

facebook Twitter Email