Fyrspårsavtalet ska genomföras – en överenskommelse för ett Uppsala i utveckling och tillväxt.

Den kommande utvecklingen av Uppsala kommun kräver politisk stabilitet och långsiktighet. Därför har vi slutit en sakpolitisk överenskommelse för att säkra fyrspårsavtalet och Uppsala kommuns tillväxt.

Liberalerna står fast vid sin övertygelse om att alla invånare ska få så likvärdiga förutsättningar som möjligt – det gäller allt från skola, vård och omsorg, till jobb, näringsliv, kommunikation och boende.

En central del av Liberalernas framåtblickande politik är fyrspårsavtalet, ett åtagande de gick till val på och nu är fast beslutna att fullfölja. Liberalerna tar nu ansvar för Uppsalas långsiktiga utveckling och gör sitt yttersta för att säkra fyrspårsavtalets genomförande samtidigt som det satsas på skola, vård och omsorg. Det innebär bland annat att extra resurser tillförs till skolan och att äldreomsorgen ska förbättras, nya bostäder ska byggas, och kollektivtrafiken ska förbättras genom spårväg. Allt för Uppsalabornas bästa.

Utgångspunkten för överenskommelsen är det faktum att Uppsalas befolkning kommer fortsätta växa, oavsett hur kommunen och de politiska partierna agerar. Människor vill bo i Uppsala. Det innebär att politiken behöver ta ansvar för hur samhället ska formas. Ska vi acceptera trångboddhet och trafikkaos eller ska vi utveckla ett samhälle som fungerar, där Uppsalabor smidigt kan ta sig till jobbet och våra barn kan flytta hemifrån?

Om det ska bli en modern spårväg i Uppsala eller inte är omdiskuterat. En del av kritiken mot spårväg handlar om att det inte får ske på bekostnad av kommunens kärnverksamheter, som skolan och äldreomsorgen. Det är en förståelig oro som inte minst Liberalerna har gett uttryck för.

Uppsala kommun ska fullfölja sina åtaganden i fyrspårsavtalet, inklusive spårväg och bostäder.

Våra fyra partier har därför slutit en överenskommelse som omfattar ett antal sakfrågor som är viktiga för Uppsalas långsiktiga framgång och utveckling, där bland annat Uppsalas skolor sätts i fokus. Progressiva politiska åtaganden till gagn för Uppsalas framtid.

Den här överenskommelsen ersätter inte det avtal och den valtekniska samverkan som Socialdemokraterna ingått med Utvecklingspartiet Demokraterna.

Våra partier är fast beslutna att göra sitt yttersta för att säkra Fyrspårsavtalet och de tillhörande projekten, trots de svårigheter som det kan innebära. Vi är beredda att axla vårt ansvar och säkra en långsiktig och stabil satsning på Uppsalas utveckling.

Jennie Claesson (L)

Erik Pelling (S)

Tobias Smedberg (V)

Linda Eskilsson (MP)

 

Överenskommelse:

1. Skolan är fredad – inga effektiviseringskrav.

Utbildning är en nyckel till bra välfärd och en växande befolkning. Grundskolan ska fredas från effektiviseringskrav under mandatperioden, cirka 300 miljoner kronor.

Effektiviseringskravet på förskolan ska halveras under 2024 (ca 17 mkr), sänkas ytterligare till 0,5% under 2025 (ca 14 mkr) och slutligen landa på 0% under 2026 (ca 16 mkr). För mandatperioden blir det närmare 100 miljoner kronor.

2. Stabilitet för skolan är A och O.

Utbildningsnämndens budget ska anpassas årligen enligt pris- och löneindex för att säkra en stabil ekonomi.

3. Trygghet till våra äldre med förbättrad kontinuitet inom äldreomsorgen.

Senast 2024, fastställa en plan för att undvika användandet av stafettanställda och förbättra arbetsvillkor och kontinuitet inom äldreomsorgen.

För att säkra finansiering av åtgärderna behöver samtal mellan styret och L föras för att implementera planen.

4. Bryt den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

Senast 2024, fastställa en plan för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre.

För att säkra finansiering av åtgärderna behöver samtal mellan styret och L föras för att implementera planen.

5. Fler barn måste få tillgång till idrottsytor.

Vid nästa beslut om lokalförsörjningsplanen ska konstgräsplanen i Gamla Uppsala prioriteras högst.

Beslut om att prioritera konstgräsplanen i Gamla Uppsala högst ska fattas av IFN och KS under hösten 2023. Igångsättning ska påbörjas senast Q1 2024.

6. Underjordisk parkering är Vaksala torgs gömda skatt.

Det ska vara enkelt att hitta parkering i city. Fortsatt utredning och planering av parkeringsanläggning under Vaksala torg för att förbättra parkeringsmöjligheterna i centrum. Ett investeringsbeslut måste dock invänta en hållbar kalkyl och finansiering, underlag ska tas fram senast Q4 2024. Återrapportering ska ske till KSAU.

7. Förnyad parkeringsöverenskommelse för att möta stadsutvecklingen och tillväxten.

En högre takt i genomförandet av kommunens parkeringspolicy från 2014 ska uppnås. En benchmarking med liknande kommuner och en översyn av taxorna ska genomföras för att uppnå en marknadsmässig prissättning. Avskaffad parkeringsavgift från kl. 18.00 på lördagar för att underlätta för besökare och handel i centrum och nattaxa (1 kr/tim) som i Göteborg ska övervägas för att uppnå målen i parkeringspolicyn.

Nystart för arbetet med pendlarparkeringar och infartsparkeringar. Underlätta bygglovshantering för tillfälliga parkeringar,exempelvis som det nu planeras för på Norra Hovstallängen/Busstomten.

8. Norra Hovstallängen: En nystart för skolan, arbetsplatser och framtidstro.

Skola och förskola: Ett omtag görs där skola och förskola snarast byggs av kommunen som beställare.

Kontor och arbetsplatser: Privata aktörer erbjuds att bygga dessa.

Infartsgarage: Kan byggas av privat aktör eller av Parkeringsbolaget.Initieringen av arbetet ska följas i särskilda avrapporteringsmöten med start hösten 2023.

För att ge utbildningsnämnden en rimligare hyra ska olika modeller som exempelvis ett betydligt längre hyreskontrakt eller en längre avskrivningstid prövas gentemot Skolfastighetsbolaget. Detta bör prövas på Norra Hovstallängen, Rosendal och på Kvarngärdesskolan, tre nybyggda skolor som kommunen rimligen ska evighetsförvalta.

9. Sätt igång med anrika Ekeby bruk.

Ge aktörerna en tydlig återkoppling och vara positiva till grundidén att utveckla Ekeby bruk. Kommunen ska delta i ett samarbete kring Ekeby Bruks utveckling.

10. Lös stagnerade utvecklingsprojekt. Vi måste komma igång med byggandet.

En genomlysning ska göras av utvecklingsprojekt där aktörer från näringslivet har fått vänta i över 10 år.

De ska upp på särskilda möten, kommunstyrelsens arbetsutskott eller mark- och exploateringsutskottet för att systematiskt börja lösa ärendena. Arbetet påbörjas snarast.

Hela kommunen ska beaktas när det gäller stadsbyggnad. Södra Uppsala är viktigt, men projekt i andra delar av kommunen får inte stoppas eller prioriteras ned. Det långsiktiga arbetet med områden i och utanför Uppsalas tätort fortsätter.

11. Proaktivt arbeta för att skapa social hållbarhet och förebygga segregation i södra Uppsala.

Uppsala ska växa smart med ett aktivt och proaktivt arbete för att få till en småskalig blandning av hustyper och upplåtelseformer. Det uttalade målet är att uppnå social hållbarhet och förebygga segregation.

Koncentrationer av hyresrätter ska undvikas och befintliga koncentrationer ska blandas upp. Rosendals bygg- och upplåtelsevariationer ett föredöme.

12. Öka medvetenheten för klimatet. Klimattänk ska genomsyra alla beslut.

Integrera klimatkonsekvensanalys på samma sätt som med barnkonsekvensanalys, så att klimatperspektivet beaktas vid beslut och konsekvenser för klimatet beskrivs.

13. Skydda ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Bin och andra insekter som pollinerar är nödvändiga för vårt ekosystem och vår biologiska mångfald. Implementera erfarenheterna från Halland där planteringen av blommor som gynnar pollinerande insekter ökat markant. Samt utforska möjligheten att utöka samarbete med SLU för att utnyttja deras senaste forskning om pollinering och biologisk mångfald.

facebook Twitter Email