Medborgarlöftet i Gottsunda gör skillnad

Färre anmälda brott, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 – 2020 har resulterat i.

Medborgarlöftet undertecknades våren 2019 av kommunen, polisen och den lokala fastighetsägareföreningen, som jobbar aktivt tillsammans med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Fokus har också legat på att öka säkerheten på platser som Gottsundaborna upplevt som osäkra.

Vår målsättning är tydlig. Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Ska vi lyckas med det måste hela samhället jobba tillsammans. Genom medborgarlöftet har samarbetet mellan kommunen, polisen och fastighetsägarna ökat.

Medborgarlöftet har bland annat resulterat i att:

  • Antalet anmälda brott har minskat
  • Det nu finns en permanent områdespolisgrupp
  • Bevakningskameror har satts upp på platser som upplevts som otrygga
  • Belysningen har förbättrats och besiktning av utemiljön sker varje vecka
  • Fler jobbmöjligheter för unga har skapats
  • Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst har stärkts och blåljusutbildning av 200 högstadieelever har genomförts
  • Grannsamverkan och nattvandring tillsammans med stadsvärdar i området har bidragit till en tryggare miljö.

Kommunens och polisens brottsförebyggande samarbete för ökad trygghet i Gottsunda och Valsätra fortsätter, med den gemensamma satsningen Fokus Gottsunda 2019–2024 där myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) bidrar med metodstöd.

facebook Twitter Email